เมนูหลัก

00000121ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, กลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M210FA602634W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
60-12-48
60-0-60
60-0-60
60-5-55
60-10-50
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ไม่มีข้อมูล60060W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 ศุกร์12:30-15:30M210FA504010W  
อาจารย์: อ.สุจินดา ขยายดี
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-40-10
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์12:30-15:30C514MA504010W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-40-10
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 ไม่มีข้อมูล50050W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  07 จันทร์08:30-11:30C305MA50644W  
อาจารย์: MissAlexandra Maria Meyers Martinho
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 150-6-44
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 ไม่มีข้อมูล603228W  
อาจารย์: อ.สุจินดา ขยายดี
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
60-12-48
60-10-50
60-12-48
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่าง ๆ การฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์เบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]