เมนูหลัก

00129206GENERAL PHYSICS II
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00119204
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M213FA17134W  
อาจารย์: อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 217-13-4
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับองค์ประกอบมูลฐานของแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นทัศนศาสตร์ฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์ยุคใหม่หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]