เมนูหลัก

00129306ELECTRIC CIRCUITS
วงจรไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00129206
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C306MA20173W  
อาจารย์: ผศ.ธนากร น้ำหอมจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 3
20-13-7
20-4-16
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดเบื้องต้นองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า กฎพื้นฐานทางการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วงจรความต้านทานการวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า องค์ประกอบสะสมพลังงานตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บ
ประจุ การวิเคราะห์วงจรอันดับ ๑ และ ๒ คลื่นรายคาบ สัญญาณไซน์ การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]