เมนูหลัก

00129607COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATION
การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-12:30C312MA761W  
อาจารย์: อ.นิกร โภคอุดม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
7-6-1
7-0-7
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
เรียนรู้องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการลินุกซ์และวินโดวส์ โครงสร้างระบบไฟล์และไดเรกทอรี่ โปรเซส การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ และพื้นฐานการจัดการของผู้ดูแลระบบหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]