เมนูหลัก

01318304AIRPORT OPERATIONS
การดำเนินงานท่าอากาศยาน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30C304MC505W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.สุรเดช อาจสิงห์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 ศุกร์12:30-15:30C304MC523W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.สุรเดช อาจสิงห์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-2-3
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์08:30-11:30A404AC514W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.สุรเดช อาจสิงห์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 จันทร์12:30-15:30A404AC514W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.สุรเดช อาจสิงห์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 พฤหัสบดี12:30-15:30A404AC514W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.สุรเดช อาจสิงห์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 พฤหัสบดี08:30-11:30A404AC505W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.สุรเดช อาจสิงห์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 7 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 ไม่มีข้อมูล1055W  
อาจารย์: อ.อาจารย์พิเศษ 2
อ.กมล น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]