เมนูหลัก

01319201AVIATION MATHEMATICS
คณิตศาสตร์การบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M214FC50455W  
อาจารย์: อ.จันทราภา พูลสนอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192001 ถึง 62192046
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-37-13
50-8-42
50-0-50
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30M214FC50428W  
อาจารย์: อ.จันทราภา พูลสนอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192047 ถึง 62192092
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-41-9
50-1-49
50-0-50
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 อังคาร08:30-11:30M214FC50491W  
อาจารย์: อ.จันทราภา พูลสนอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192093 ถึง 62192138
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-43-7
50-6-44
50-0-50
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 อังคาร12:30-15:30M214FC50482W  
อาจารย์: อ.จันทราภา พูลสนอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192139 ถึง 62192184
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-43-7
50-2-48
50-2-48
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 พฤหัสบดี08:30-11:30M214FC503713W  
อาจารย์: อ.จันทราภา พูลสนอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192185 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-36-14
50-0-50
50-2-48
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล31292W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62292001 ถึง 62292999
ทุกชั้นปี
20-18-2
25-6-19
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]