เมนูหลัก

01319303PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C604MC53494W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192001 ถึง 6019205353-47-6
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30C604MC53476W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192054 ถึง 6019210653-47-6
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 อังคาร08:30-11:30C308MC534112W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192107 ถึง 6019215953-39-14
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร12:30-15:30C308MC53503W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 พุธ08:30-11:30C513MC53449W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192213 ถึง 6019226553-44-9
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 พฤหัสบดี08:30-11:30C513MC53476W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192266 ถึง 6019231853-46-7
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 พฤหัสบดี12:30-15:30C513MC53458W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กานต์ ปันมา
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192319 ถึง 6019299953-44-9
สอบกลางภาค: 28 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 ไม่มีข้อมูล20146W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60292001 ถึง 6029299920-14-6
สอบปลายภาค: 10 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]