เมนูหลัก

01319303PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30A304AC503614W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192001 ถึง 63192041
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-36-9
5-0-5
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 พฤหัสบดี12:30-15:30A304AC503812W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192042 ถึง 63192081
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-34-11
5-0-5
5-4-1
5-0-5
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30A304AC503416W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192082 ถึง 63192122
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-33-12
5-1-4
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์12:30-15:30A304AC503515W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192123 ถึง 63192180
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-33-12
5-0-5
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล20182W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63292001 ถึง 6329299920-18-2
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]