เมนูหลัก

01319304AIRPORT OPERATIONS
การดำเนินงานท่าอากาศยาน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30A304AC45369W  
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.วุฒิพงษ์ ธารา
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192001 ถึง 62192046
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
45-33-12
45-1-44
45-0-45
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ศุกร์12:30-15:30A304AC45405W  
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.วุฒิพงษ์ ธารา
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192047 ถึง 62192092
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
45-38-7
45-2-43
45-0-45
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30C426MC45405W  
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.วุฒิพงษ์ ธารา
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192093 ถึง 62192138
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
45-40-5
45-0-45
45-0-45
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์12:30-15:30C426MC45441W  
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.วุฒิพงษ์ ธารา
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192139 ถึง 62192184
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
45-43-2
45-0-45
45-1-44
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 พฤหัสบดี12:30-15:30A304AC453510W  
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.วุฒิพงษ์ ธารา
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62192185 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
45-36-9
45-0-45
45-0-45
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล30219W  
อาจารย์: อ.อาจารย์พิเศษ 2
อ.กมล น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62292001 ถึง 6229299930-20-10
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]