เมนูหลัก

01328203AVIATION STATISTICS
สถิติการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A403AC505W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30C308MC660W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
5-1-4
5-5-0
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 พฤหัสบดี08:30-11:30A404AC550W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
5-0-5
5-5-0
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์08:30-11:30A302AC505W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 อังคาร08:30-11:30A404AC505W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล1019W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]