เมนูหลัก

01329203AVIATION STATISTICS
สถิติการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C514MC55505W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.วิษณุ ศรีสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192001 ถึง 6019206155-47-8
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30C514MC55487W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.วิษณุ ศรีสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192062 ถึง 6019211855-48-7
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 อังคาร08:30-11:30C514MC55487W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.วิษณุ ศรีสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192119 ถึง 6019218655-48-7
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 พฤหัสบดี08:30-11:30C514MC55496W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.วิษณุ ศรีสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192187 ถึง 6019224655-49-6
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 พฤหัสบดี12:30-15:30C514MC55496W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.วิษณุ ศรีสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192247 ถึง 6019230755-49-6
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 ศุกร์08:30-11:30C514MC55532W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.วิษณุ ศรีสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192308 ถึง 6019299955-53-2
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล20911W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60292001 ถึง 6029299920-7-13
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]