เมนูหลัก

01329208PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
หลักการบริหารในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M310FC534310W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192003 ถึง 61192068
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
53-42-11
53-0-53
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 อังคาร12:30-15:30M310FC53476W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192070 ถึง 61192132
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
53-46-7
53-0-53
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 พฤหัสบดี12:30-15:30M310FC53458W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192133 ถึง 61192190
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
53-44-9
53-0-53
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร08:30-11:30M310FC534211W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192191 ถึง 61192246
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
53-42-11
53-0-53
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 ศุกร์12:30-15:30M310FC53467W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192247 ถึง 61192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
53-41-12
53-0-53
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 ไม่มีข้อมูล30246W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61292001 ถึง 61292999
ทุกชั้นปี
20-12-8
20-9-11
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]