เมนูหลัก

01329306LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30A303AC503119W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 62192001 ถึง 62192046
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-30-15
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร12:30-15:30A303AC503317W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 62192047 ถึง 62192092
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-33-12
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 ศุกร์08:30-11:30A302AC503911W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 62192093 ถึง 62192138
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-38-7
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์08:30-11:30A302AC50446W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 62192139 ถึง 62192184
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-41-4
5-3-2
5-0-5
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์12:30-15:30A302AC503515W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 62192185 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-31-14
5-3-2
5-0-5
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล25196W  
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 62292001 ถึง 6229299925-18-7
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]