เมนูหลัก

01329308AVIATION FACILITATION
การอำนวยความสะดวกด้านการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30C604MC50419W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192003 ถึง 61192068
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-40-10
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อาทิตย์12:30-15:30C307MC50464W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192070 ถึง 61192132
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-45-5
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 ศุกร์12:30-15:30C307MC50446W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192133 ถึง 61192190
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-43-7
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 อาทิตย์08:30-11:30C307MC50428W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192191 ถึง 61192246
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-42-8
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์08:30-11:30C604MC50446W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61192247 ถึง 61192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-41-9
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 อาทิตย์08:00-12:00N/AMC23230W  
อาจารย์: อ.อาจารย์พิเศษ 2
อ.กมล น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 61292001 ถึง 6129299920-13-7
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]