เมนูหลัก

01329311AIR CARGO TRANSPORTATION
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30C207MC55478W  
อาจารย์: อ.อาจารย์ประจำ
อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192001 ถึง 6019206155-47-8
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 ศุกร์12:30-15:30C207MC55505W  
อาจารย์: อ.อาจารย์ประจำ
อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192062 ถึง 6019211855-49-6
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 พฤหัสบดี08:30-11:30M214FC55514W  
อาจารย์: อ.อาจารย์ประจำ
อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192119 ถึง 6019218655-51-4
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์12:30-15:30C304MC55496W  
อาจารย์: อ.อาจารย์ประจำ
อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192187 ถึง 6019224655-49-6
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์08:30-11:30C304MC55496W  
อาจารย์: อ.อาจารย์ประจำ
อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192247 ถึง 6019230755-49-6
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 พฤหัสบดี12:30-15:30M214FC55523W  
อาจารย์: อ.อาจารย์ประจำ
อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192308 ถึง 6019299955-52-3
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล20128W  
อาจารย์: อ.เจริญ คงเจริญ
อ.อดุลย์รัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60292001 ถึง 6029299920-8-12
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]