เมนูหลัก

01338313AIRLINE BUSINESS
ธุรกิจสายการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30A304AC50446W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.โกศล อ่อนน่วม
อ.จตุพร จรูญวงศ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192001 ถึง 58192060
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
50-37-13
50-0-50
50-4-46
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30A405AC503911W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.โกศล อ่อนน่วม
อ.จตุพร จรูญวงศ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192061 ถึง 58192113
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
50-33-17
50-0-50
50-4-46
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 อังคาร08:30-11:30A304AC503812W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.โกศล อ่อนน่วม
อ.จตุพร จรูญวงศ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192114 ถึง 58192176
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
50-31-19
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร12:30-15:30A304AC50419W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.โกศล อ่อนน่วม
อ.จตุพร จรูญวงศ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192177 ถึง 58192232
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
50-38-12
50-0-50
50-1-49
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์08:30-11:30A405AC50491W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.โกศล อ่อนน่วม
อ.จตุพร จรูญวงศ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192233 ถึง 58192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
50-39-11
50-0-50
50-1-49
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 ไม่มีข้อมูล30291W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58292001 ถึง 5829299920-16-4
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]