เมนูหลัก

01338315AVIATION METEOROLOGY
อุตุนิยมวิทยาการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A307AC50419W  
อาจารย์: ร.ต.สุชาติ คงแสงงาม
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192001 ถึง 59192061
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-38-12
50-0-50
50-3-47
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 เสาร์08:30-11:30A303AC50428W  
อาจารย์: ร.ต.สุชาติ คงแสงงาม
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192062 ถึง 59192121
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-41-9
50-0-50
50-1-49
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 อาทิตย์08:30-11:30A303AC50491W  
อาจารย์: ร.ต.สุชาติ คงแสงงาม
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192122 ถึง 59192187
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-49-1
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 เสาร์12:30-15:30A303AC502921W  
อาจารย์: ร.ต.สุชาติ คงแสงงาม
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192189 ถึง 59192249
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-28-22
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 อาทิตย์12:30-15:30A303AC503317W  
อาจารย์: ร.ต.สุชาติ คงแสงงาม
อ.ประเมิน อินชนบท
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192250 ถึง 59192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-18-32
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล35350W  
อาจารย์: อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59292001 ถึง 59292999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
ชั้นปี 1
20-9-11
20-0-20
20-1-19
30-0-30
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]