เมนูหลัก

01338401AIRLINE MANAGEMENT
การบริหารสายการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:30-11:30A307AC50437W  
  เสาร์12:30-15:30A307AC      
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.วิเนตรา อนุภัทร์
อ.จตุพร จรูญวงศ์
อ.ณัฐนรุตม์ ทองขาว
อ.เสาวลักษณ์ สระพรม
อ.พรต ศุภเมธากร
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192001 ถึง 59192061
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-40-10
50-0-50
50-2-48
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 อาทิตย์08:30-11:30A307AC50437W  
  อาทิตย์12:30-15:30A307AC      
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.วิเนตรา อนุภัทร์
อ.จตุพร จรูญวงศ์
อ.ณัฐนรุตม์ ทองขาว
อ.เสาวลักษณ์ สระพรม
อ.พรต ศุภเมธากร
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192062 ถึง 59192121
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-41-9
50-0-50
50-1-49
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์08:30-11:30A303AC50482W  
  จันทร์12:30-15:30A303AC      
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.วิเนตรา อนุภัทร์
อ.จตุพร จรูญวงศ์
อ.ณัฐนรุตม์ ทองขาว
อ.เสาวลักษณ์ สระพรม
อ.พรต ศุภเมธากร
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192122 ถึง 59192187
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-48-2
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร08:30-11:30A303AC502822W  
  อังคาร12:30-15:30A303AC      
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.วิเนตรา อนุภัทร์
อ.จตุพร จรูญวงศ์
อ.ณัฐนรุตม์ ทองขาว
อ.เสาวลักษณ์ สระพรม
อ.พรต ศุภเมธากร
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192189 ถึง 59192249
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-27-23
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 ศุกร์08:30-11:30A303AC503515W  
  ศุกร์12:30-15:30A303AC      
อาจารย์: อ.กิตติเชษฐ์ นนทะสุด
อ.จตุพล บุญรอดชู
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.พริษฐากาญจน์ กลิ่นสุวรรณ
อ.วิเนตรา อนุภัทร์
อ.จตุพร จรูญวงศ์
อ.ณัฐนรุตม์ ทองขาว
อ.เสาวลักษณ์ สระพรม
อ.พรต ศุภเมธากร
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59192250 ถึง 59192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
50-18-32
50-1-49
50-1-49
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์08:00-12:00C425MC40400W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 59292001 ถึง 59292999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
20-9-11
20-1-19
20-1-19
สอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]