เมนูหลัก

01339204INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION
ระบบสารสนเทศสำหรับการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30M210FC53476W  
อาจารย์: อ.ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192001 ถึง 6019206153-47-6
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร08:30-11:30M210FC53485W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192062 ถึง 6019211853-45-8
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 อังคาร12:30-15:30M210FC53494W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192119 ถึง 6019218653-49-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์08:30-11:30M216FC53467W  
อาจารย์: อ.พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192187 ถึง 6019224653-45-8
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 ศุกร์12:30-15:30M210FC53476W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192247 ถึง 6019230753-46-7
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 จันทร์08:30-11:30M210FC53503W  
อาจารย์: อ.พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192308 ถึง 6019299953-50-3
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล15123W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60292001 ถึง 60292999
ทุกชั้นปี
15-7-8
15-4-11
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]