เมนูหลัก

01339204INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION
ระบบสารสนเทศสำหรับการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C307MC503911W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192003 ถึง 61192068
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-39-6
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30C306MC50446W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192070 ถึง 61192132
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-44-1
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30C306MC50428W  
อาจารย์: อ.สายสุนีย์ เจริญสุข
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192133 ถึง 61192190
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-42-3
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์08:30-11:30C306MC50428W  
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192191 ถึง 61192246
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-42-3
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 ศุกร์12:30-15:30C306MC503812W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192247 ถึง 61192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-38-7
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 อาทิตย์13:00-17:00C306MC20200W  
อาจารย์: ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61292001 ถึง 6129299920-12-8
สอบปลายภาค: 15 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]