เมนูหลัก

01339206OPERATION RESEARCH
การวิจัยดำเนินงาน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A403AC453411W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.จิรายุ พยนต์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63192001 ถึง 63192053
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
40-32-8
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร08:30-11:30A403AC453213W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.จิรายุ พยนต์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63192055 ถึง 63192105
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
40-31-9
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 ศุกร์08:30-11:30A403AC453015W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
อ.จิรายุ พยนต์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63192106 ถึง 63192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
40-29-11
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 อาทิตย์13:00-17:00N/AMC20164W  
อาจารย์: ดร.เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63292001 ถึง 6329299920-8-12
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]