เมนูหลัก

01339312AVIATION SAFETY AND SECURITY
นิรภัยการบินและมาตรการรักษาความปลอดภัย
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-15:30C304MC504010W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192003 ถึง 61192068
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-39-6
5-0-5
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร12:30-15:30M214FC50446W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192070 ถึง 61192132
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-44-1
5-0-5
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์12:30-15:30C514MC50428W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192133 ถึง 61192190
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-42-3
5-0-5
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์08:30-11:30C514MC503911W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192191 ถึง 61192246
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-39-6
5-0-5
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 อังคาร08:30-11:30C514MC50437W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61192247 ถึง 61192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
45-40-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล20164W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61292001 ถึง 6129299920-12-8
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]