เมนูหลัก

01339312AVIATION SAFETY AND SECURITY
นิรภัยการบินและมาตรการรักษาความปลอดภัย
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C501MC453213W  
อาจารย์: อ.ขวัญชัย อ่อนศรี
อ.ประเมิน อินชนบท
อ.สุรเดช อาจสิงห์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63192001 ถึง 63192053
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
40-31-9
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00
  02 จันทร์08:30-11:30C501MC453213W  
อาจารย์: อ.ขวัญชัย อ่อนศรี
อ.ประเมิน อินชนบท
อ.สุรเดช อาจสิงห์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63192055 ถึง 63192105
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
40-31-9
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00
  03 พฤหัสบดี08:30-11:30A307AC453114W  
อาจารย์: อ.ขวัญชัย อ่อนศรี
อ.ประเมิน อินชนบท
อ.สุรเดช อาจสิงห์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63192106 ถึง 63192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 4 ขึ้นไป
40-30-10
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สอบปลายภาค: 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00
  71 ไม่มีข้อมูล20155W  
อาจารย์: อ.บุญมี จันทร์สวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 63292001 ถึง 6329299920-8-12
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]