เมนูหลัก

01339401AIRLINE MANAGEMENT
การบริหารสายการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:30-11:30A304AC50464W  
  เสาร์12:30-15:30A304AC      
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192001 ถึง 6019206150-46-4
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อาทิตย์08:30-11:30A304AC50446W  
  อาทิตย์12:30-15:30A304AC      
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192062 ถึง 6019211850-44-6
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30A404AC50491W  
  จันทร์12:30-15:30A404AC      
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192119 ถึง 6019218650-47-3
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 อังคาร08:30-11:30A304AC50455W  
  อังคาร12:30-15:30A304AC      
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192187 ถึง 6019224650-44-6
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 พฤหัสบดี08:30-11:30A403AC50464W  
  พฤหัสบดี12:30-15:30A403AC      
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192247 ถึง 6019230750-45-5
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 ศุกร์08:30-11:30A403AC50491W  
  ศุกร์12:30-15:30A403AC      
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
ดร.ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์
อ.สุริยะ สามิบัติ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60192308 ถึง 6019299950-49-1
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 อาทิตย์08:00-12:00N/AMC1596W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60292001 ถึง 6029299915-7-8
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]