เมนูหลัก

01348403AIRPORT MANAGEMENT
การบริหารท่าอากาศยาน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:30-11:30C426MC45369W  
  เสาร์12:30-15:30C426MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192001 ถึง 5919205945-32-13
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อาทิตย์08:30-11:30C426MC45396W  
  อาทิตย์12:30-15:30C426MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192060 ถึง 5919211545-32-13
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30C426MC453015W  
  จันทร์12:30-15:30C426MC      
อาจารย์: อ.อาจารย์พิเศษ 2
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.สุรเดช อาจสิงห์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192116 ถึง 59192164
การบิน ปี 4 ขึ้นไป
45-29-16
45-0-45
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 อังคาร08:30-11:30C426MC45369W  
  อังคาร12:30-15:30C426MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192165 ถึง 5919222545-31-14
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 ศุกร์08:30-11:30C425MC453114W  
  ศุกร์12:30-15:30C425MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
นาวาโทอูนนที มุสิกะนันทน์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192226 ถึง 59192999
การบิน ปี 4 ขึ้นไป
45-22-23
45-9-36
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล46460W  
อาจารย์: เรืออากาศตรีพงศธร จันทร์ก้อน
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59292001 ถึง 59292999
ทุกชั้นปี
40-7-33
40-34-6
สอบปลายภาค: 8 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]