เมนูหลัก

01348405FLIGHT OPERATION MANAGEMENT
การบริหารการอำนวยการบิน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-11:30C401MC45369W  
  อังคาร12:30-15:30C401MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.กฤษณะ ผดุงพันธุ์
อ.เสาวลักษณ์ แจ่มจำรูญ
อ.สัมพันธ์ จันเสม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192001 ถึง 5919205945-33-12
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 ศุกร์08:30-11:30C401MC453312W  
  ศุกร์12:30-15:30C401MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.กฤษณะ ผดุงพันธุ์
อ.เสาวลักษณ์ แจ่มจำรูญ
อ.สัมพันธ์ จันเสม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192060 ถึง 5919211545-33-12
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 เสาร์08:30-11:30C401MC45378W  
  เสาร์12:30-15:30C401MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.กฤษณะ ผดุงพันธุ์
อ.เสาวลักษณ์ แจ่มจำรูญ
อ.สัมพันธ์ จันเสม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192116 ถึง 5919216445-37-8
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 พฤหัสบดี08:30-11:30C401MC453411W  
  พฤหัสบดี12:30-15:30C401MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.กฤษณะ ผดุงพันธุ์
อ.เสาวลักษณ์ แจ่มจำรูญ
อ.สัมพันธ์ จันเสม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192165 ถึง 5919222545-32-13
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์08:30-11:30C401MC453510W  
  จันทร์12:30-15:30C401MC      
อาจารย์: เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ
อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
อ.สัมพันธ์ ศุภเมธากร
อ.กฤษณะ ผดุงพันธุ์
อ.เสาวลักษณ์ แจ่มจำรูญ
อ.สัมพันธ์ จันเสม
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59192226 ถึง 59192999
การบิน ปี 4 ขึ้นไป
45-28-17
45-7-38
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์13:00-17:00C304MC45441W  
อาจารย์: อ.ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 59292001 ถึง 59292999
ทุกชั้นปี
40-8-32
40-33-7
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]