เมนูหลัก

01349403AIRPORT MANAGEMENT
การบริหารท่าอากาศยาน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C604MC50464W  
  จันทร์12:30-15:30C604MC      
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.แสงทอง บังอรศิริ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60192001 ถึง 6019206150-44-6
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร08:30-11:30M215FC50464W  
  อังคาร12:30-15:30M215FC      
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.แสงทอง บังอรศิริ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60192062 ถึง 6019211850-45-5
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 พฤหัสบดี08:30-11:30C604MC50446W  
  พฤหัสบดี12:30-15:30C604MC      
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.แสงทอง บังอรศิริ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60192119 ถึง 6019218650-42-8
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์08:30-11:30C604MC50437W  
  ศุกร์12:30-15:30C604MC      
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.แสงทอง บังอรศิริ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60192187 ถึง 6019224650-43-7
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 เสาร์08:30-11:30C604MC50464W  
  เสาร์12:30-15:30C604MC      
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.แสงทอง บังอรศิริ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60192247 ถึง 6019230750-44-6
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 อาทิตย์08:30-11:30C604MC50473W  
  อาทิตย์12:30-15:30C604MC      
อาจารย์: อ.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ชูชีพ แก่นแสง
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.แสงทอง บังอรศิริ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60192308 ถึง 6019299950-47-3
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล11101W  
อาจารย์: อ.อาจารย์พิเศษ 2
อ.กมล น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 60292001 ถึง 6029299910-7-3
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]