เมนูหลัก

01349403AIRPORT MANAGEMENT
การบริหารท่าอากาศยาน
สังกัดการบิน, สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
หน่วยกิต4 (2-4-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C309MC45396W  
  จันทร์12:30-15:30C309MC      
อาจารย์: อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
ดร.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 62192001 ถึง 62192061
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
40-14-26
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อาทิตย์08:30-11:30N/AMS452916W  
  อาทิตย์12:30-15:30N/AMS      
อาจารย์: อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
ดร.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 62192062 ถึง 62192120
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
40-5-35
5-1-4
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 พฤหัสบดี08:30-11:30N/AMS452421W  
  พฤหัสบดี12:30-15:30N/AMS      
อาจารย์: อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
ดร.กมล น้อยทองเล็ก
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 62192121 ถึง 62192177
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
40-12-28
5-0-5
5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์08:30-11:30N/AMS452421W  
  ศุกร์12:30-15:30N/AMS      
อาจารย์: อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
ดร.กมล น้อยทองเล็ก
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 62192178 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 5 ขึ้นไป
40-14-26
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 เสาร์08:30-11:30N/AMS403010W  
  เสาร์12:30-17:00N/AMS      
อาจารย์: อ.ทวนชัย ตันสุริยวงศ์
ดร.กมล น้อยทองเล็ก
อ.ธวัชชัย รัตนทองคง
อ.เกรียงศักดิ์ กำลังเจริญ
อ.กมลพันธ์ น้อยทองเล็ก
อ.ไพโรจน์ สมพงษ์
สำรองสำหรับ:
ชั้นปี 4 รหัส 62192211 ถึง 62192217
1-1-0
40-7-33
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 ไม่มีข้อมูล31301W  
อาจารย์: ดร.กมล น้อยทองเล็ก
นาวาเอกอูนนที มุสิกะนันทน์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 4 รหัส 62292001 ถึง 6229299930-13-17
สอบปลายภาค: 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]