เมนูหลัก

01428208BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M310FA50419W  
อาจารย์: อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
ดร.นพดล รังแก้ว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
50-37-13
50-0-50
50-0-50
50-2-48
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]