เมนูหลัก

01428210BIOSTATISTICS
ชีวสถิติ
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M211FA1596W  
อาจารย์: ดร.รุจา รอดเข็ม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป15-9-6
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การคำนวณอัตราสถิติชีพต่างๆ การปรับมาตรฐานของอัตราสถิติชีพ การประมาณจำนวนประชากร ความหมายของประชากรและตัวอย่าง ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นของการแจกแจง การแจกแจงทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงของตัวอย่าง การคาดประมาณช่วง ความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
และค่าสัดส่วนของข้อมูลตัวอย่างหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และสมการถดถอย

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]