เมนูหลัก

01428303LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M213FA20911W  
อาจารย์: อ.สุธาสินี ผากา
อ.ฐาปกรณ์ คำหอมกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 220-9-11
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายแรงงาน การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]