เมนูหลัก

01438502NOISE AND VIBRATION
เสียงและการสั่นสะเทือน
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M313FA1091W  
อาจารย์: อ.ฐาปกรณ์ คำหอมกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 310-9-1
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความหมายและความสำคัญของเสียง เสียงในชุมชน เสียงในโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางเสียง ระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความสั่นสะเทือนและปัญหาความสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสียงและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดเสียงในสภาพแวดล้อมทั่วไป
การตรวจวัดเสียงรำคาญ การตรวจวัดการสัมผัสเสียงในสถานประกอบการ การตรวจวัดความสั่นสะเทือน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]