เมนูหลัก

01438504AIR POLLUTION
มลพิษทางอากาศ
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C515MA372314W  
อาจารย์: อ.ฐาปกรณ์ คำหอมกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
35-7-28
35-14-21
2-1-1
1-1-0
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แหล่งกำเนิด ประเภท ลักษณะของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยา การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงภาวะของอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพอากาศ
การเก็บและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ การตรวจวิเคราะห์สารมลพิษจากแหล่งกำเนิดในชุมชน การป้องกัน บำบัดและกำจัดสารมลพิษทางอากาศ แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]