เมนูหลัก

01438606WORK PHYSIOLOGY
สรีรวิทยาในการทำงาน
สังกัดสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30M212FA22166W  
อาจารย์: อ.กิตติ โพธิ์เย็น
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
20-1-19
20-14-6
2-1-1
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
กลไกการทำงานและการตอบสนองของร่างกายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทต่างๆ ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์จากปัจจัยด้านร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นและความล้าของสายตา
สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน การทำงานเป็นกะ หลักในการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องในการทำงาน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]