เมนูหลัก

00218501PRINCIPLES OF ACCOUNTING
หลักการบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C307MC50419W  
อาจารย์: อ.บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192061 ถึง 5819211350-33-17
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30C424MC50419W  
อาจารย์: อ.บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192177 ถึง 5819223250-38-12
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์15:30-18:30C424MC50428W  
อาจารย์: อ.บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192001 ถึง 5819206050-37-13
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 จันทร์08:30-11:30C424MA503713W  
อาจารย์: อ.ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192114 ถึง 5819217650-30-20
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์12:30-15:30C304MC50491W  
อาจารย์: อ.ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58192233 ถึง 5819299950-39-11
สอบกลางภาค: 25 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์13:00-17:00C306MC30264W  
อาจารย์: อ.ณัฐชรัตน์ สินธุชัย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 58292001 ถึง 5829299930-15-15
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]