เมนูหลัก

00219504PRINCIPLES OF MARKETING
หลักการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M315FC30921W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 130-9-21
สอบกลางภาค: 27 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดและหน้าที่ทางการตลาดยุคใหม่ สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การจัดการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดสมัยใหม่ จรรยาบรรณนักการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]