เมนูหลัก

00238440INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT
การบริหารการเงินและความเสี่ยงระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00228501
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A212AA1064W  
อาจารย์: อ.ศศิร์รัช สายขุน
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
10-6-4
10-0-10
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]