เมนูหลัก

00239537AUDITING
การสอบบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00219502
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A405AA1596W  
อาจารย์: อ.ศิรประภา ศรีวิโรจน์
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป15-9-6
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดทั่วไป และแม?บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู?สอบบัญชี การทุจริตและข?อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง
หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย?างในการสอบบัญชี กระดาษทําการของผู?สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส?วนของผู?ถือหุ?น รายได?และค?าใช?จ?าย รายงานของผู?สอบบัญชีรับอนุญาต มาตรฐาน
การสอบการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน หนังสือตอบรับสำหรับการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบ
บัญชีด?วยคอมพิวเตอร? และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข?อความของกรรมการ หรือผู?เป?นหุ?นส?วน หรือผู?จัดการ
หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]