เมนูหลัก

24000111MANAGEMENT OF STUDENT ACTIVITY
การบริหารกิจการนักเรียน
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, การบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-17:30A303AC1082W  
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์09:00-16:00A402AC1165W  
  พุธ09:00-16:00A402AC      
  ศุกร์09:00-16:00A402AC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกิจกรรม ประโยชน์ของกิจกรรม การวางแผนกิจกรรม การประยุกต์แนวคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะชีวิตบริหารจัดการระบบการดูแลและ
ส่งต่อช่วยผู้เรียนการฝึกทักษะการทำกิจกรรมนักเรียน การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นต้น หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]