เมนูหลัก

34001001ADVANCED STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A307AC1091W  
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
สอบปลายภาค:
  02 ไม่มีข้อมูล10010W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทางการบริหารการศึกษาที่มีหลายตัวแปร การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ เช่น Factor Analysis, Canonical Analysis, Factor Analysis เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการศึกษาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]