เมนูหลัก

34101107SEMINAR IN ADMINISTRATIVE PLANNING AND EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE
สัมมนาการวางแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาเอก
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:30-18:30A406AC1046W  
อาจารย์: ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ
สอบปลายภาค:
  02 อาทิตย์08:30-18:30A406AC1073W  
อาจารย์: ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ
สอบปลายภาค:
  03 จันทร์09:00-16:00A406AC523W  
  พุธ09:00-16:00A406AC      
  ศุกร์09:00-16:00A406AC      
อาจารย์: ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ
สอบปลายภาค:
  04 ไม่มีข้อมูล10010W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
วิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคาร
สถานที่การเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม
การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศโครงการและการนำสู่การปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมการนิเทศ ตลอดจนแนวคิด กระบวนการการประกันคุณภาพทางการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]