เมนูหลัก

00439212PUBLIC INTERNATIONAL LAW
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M212FA20119W  
อาจารย์: ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป20-11-9
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทฤษฎีและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้เขตอำนาจรัฐตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]