เมนูหลัก

00439311JUVENILE DELINQUENCY LAW
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C424MA20119W  
อาจารย์: ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป20-11-9
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ทั้งหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาในศาลคดีเยาวชนและครอบครัว และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]