เมนูหลัก

00519606JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION I
การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30A405/1AA20146W  
อาจารย์: Ms.Akane Taniguchi
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป20-15-5
สอบกลางภาค: 17 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์08:30-11:30C205MA21210W  
อาจารย์: Ms.Akane Taniguchi
สำรองสำหรับ:การบิน ปี 1 ขึ้นไป20-20-0
สอบกลางภาค: 17 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ฝึกการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในระดับคำ วลี ประโยค และการฟัง-การสนทนาประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]