เมนูหลัก

00520607BUSINESS JAPANESE I
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M213FA12102W  
อาจารย์: อ.จิราวัฒน์ เทพพงษ์
อ.Yoshie Wako
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
12-10-2
12-0-12
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างหลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน โดยมีรูปประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]