เมนูหลัก

00529504CHINESE III
ภาษาจีน 3
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00519503
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M212FA550W  
อาจารย์: อ.Deng Jingyou
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
5-5-0
5-0-5
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ 900 คำ โครงสร้างไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมาก ขึ้น การฝึกทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้านทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มากขึ้น โดยเน้นการฝึกสนทนาให้ถูกต้องตามสถานการณ์หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]