เมนูหลัก

00529548CHINESE FOR OFFICE USAGE
ภาษาจีนสำหรับสำนักงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00529505
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C308MC11110W  
อาจารย์: อ.ปุนญิศา คงทน
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 311-11-0
สอบปลายภาค:
Course Description
คำศัพท์ สำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลภาษาจีน สำหรับสำนักงาน และบทความเกี่ยวกับภาษาจีนสำหรับสำนักงานหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]