เมนูหลัก

00530208PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A405AA1064W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
10-0-10
10-3-7
10-3-7
10-0-10
10-0-10
10-0-10
10-0-10
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความสำคัญและสาระสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติโรงแรม และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]