เมนูหลัก

00530318BUSINESS READING
การอ่านเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล20020W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
ศัพท์ สำนวนภาษาในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]