เมนูหลัก

00539622JAPANESE TRANSLATION
การแปลภาษาญี่ปุ่น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C426MA23167W  
อาจารย์: อ.จิราวัฒน์ เทพพงษ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
23-16-7
23-0-23
สอบกลางภาค: 18 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2562 เวลา 08:30 - 11:30 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]